Centrum maminek Broučci


Projekty

Ukončené projekty

Dejme dětem křídla, ať se protančí dětstvím!

Projekt je podpořen firmou ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. pomocí dotace ze ZAME grantu.
Zame grant byl napsán na podporu volnočasových aktivit Centra maminek Broučci, konkrétně na podporu kroužků orientálních tanců. Firma Arcelor Mittal v rámci Zame grantu podpořila částkou 8.000,- Kč kroužky orientálních tanců. Z částky mají být zakoupeny taneční rekvizity do konce roku 2015.
Větší část daru byla použita na zakoupení hedvábných vějířů. Nové vějíře udělaly dětem velikou radost a tuto radost jsme mohli s dětmi sdílet, když je v rámci krásné nové choreografie předvedly na 7. Akademii orientálních tanců, která proběhla 12.6.2015 v Kulturním domě Baška.
Projekt EVVO pro rodiny

 

 

 

 

logo

1. 3. 2013 jsme spolu s nevládní neziskovou organizací Eko-info centrum Ostrava (EICO) jako partneři zahájili realizaci projektu "EVVO pro rodiny" podpořeného v rámci programu Švýcarsko-české spolupráce.

www.swiss-contribution.cz

www.nadacepartnerstvi.cz

Hlavním cílem projektu je zvýšit ekogramotnost rodin s dětmi Moravskoslezského kraje, zvýšit ekologické vědomí a vnímavost cílové skupiny, nabídnout jim alternativní spotřebitelské postoje a šířit principy environmentálně příznivého životního stylu mezi rodiny s dětmi na území kraje.

Nástrojem je environmentální analýza provozu mateřského centra a realizovaná technická opatření k jeho ekologizaci.

Centrum maminek Broučci jsme v rámci projektu vybavili novým kobercem,termoizolačním závěsem u vchodových dveří a také např. ionizátorem, který čistí vzduch v herně. Do budoucna přibudou ještě dřevěné, nezávadné hračky, ekologické čistící prostředky a nádoby na tříděný odpad.

Během října 2014 proběhly 2 workshopy: "Za bylinkovými skřítky" a "Podzim v přírodě".

Projekt bude trvat do konce února 2015.

 

V rámci projektu jsme do našeho centra nakoupili nové vybavení, pomůcky a potřeby pro maminky a děti. Používáme ekologické čistící prostředky, které byly také financovány z projektu.

NOVÉ VYBAVENÍ HERNY

- dřevěné židle

- ionizátor

- koberce

- termoizolační závěs

- dřevěné hračky pro rozvoj jemné motoriky dětí

 

NOVÉ VYBAVENÍ KANCELÁŘE

- nabíječka baterií

- baterie

- řezačka papíru

 

Doufáme, že jsme tímto vytvořili příjemnější místo pro naše maminky a děti.

 


.......................................................................................................

Zdravý vývoj našich nejmenších

Tento projekt, podpořený grantem Nadace OKD (program Pro radost), probíhal od 13.6.2011 do 10.6.2012.

Cílem projektu bylo podpořit zdravý vývoj dětí navštěvujících naše mateřské centrum.

Vybavili jsme hernu novými prvky - molitanovým balónkovištěm, molitanovou stavebnicí - domeček pro děti, tabulí na kreslení a jinými dřevěnými hračkami a pomůckami.

Pro ukládání drobných hraček jsme dětem mohli zakoupit barevné dřevěné skříňky s bezpečným zavíráním.

Pro program Cvičení s dětmi jsme pořídili nové pomůcky ke cvičení - balanční točnu, houpací desku a několik balančních podložek.

Věříme, že nové vybavení se bude dětem a rodičům líbit!

 

 


Komunitní kompostování

Od června 2011 jako partneři Eko-Info centra Ostrava spolupracujeme na komunitním kompostování v Místku.

Zde jsou bližší informace ke kompostování:

Komunitní kompostování obecně

Pojem komunitní kompostování není nic jiného než-li to, že se skupina lidí, komunita, rozhodne, že bude třídit biologický odpad. Komunitní kompostér má v lokalitě, v níž je umístěn, umožnit občanům separovat biologicky rozložitelný odpad z domácností a zvýšit podvědomí občanů o separaci a zpracování této složky odpadů. Cílem projektu je tedy mj. i snížit množství komunálního odpadu ukládaného na skládky, které dle odhadů z 30-40% činí právě biologický rozložitelný odpad.

Co je bioodpad?

Neboli biologicky rozložitelný odpad, kompostovatelný odpad můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to právě na biologicky rozložitelné odpady a na biologicky rozložitelné komunální odpady. Biologicky rozložitelné odpady jsou všechny kompostovatelné odpady z prvovýroby např. v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru, lepenky, odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu, papírové, lepenkové a dřevěné obaly, stavební a demoliční odpady, odpady z čištění odpadních vod aj. Biologicky rozložitelné komunální odpady jsou odpady z domácností, úřadů, dále odpady z veřejné zeleně, z kuchyní a stravoven.

Proč třídit bioodpad?

Vytříděný odpad se v prostředí kompostu rozkládá za přístupu vzduchu s pomocí bakterií, plísní, kvasinek aj. živých organizmů a tím organická hmota tleje, zatím co na skládkách bioodpad spolu se směsným odpadem hnije. Bioodpad je jediný druh odpadu, který lze 100% recyklovat.

Jedním ze způsobů kompostování je i tzv. Komunitní kompostér

Jde o nádobu na ukládání bioodpadu z domácností, pro ty, jež nemají možnost umístit kompostér na vlastním pozemku. Je navržen tak, aby byly zabezpečeny všechny potřebné funkce kompostování a bylo minimalizováno riziko vzniku zápachu a kontaminace kompostu.

Co do kompostéru patří a nepatří?

Z domácností tj. zbytky ovoce a zeleniny, včetně citrusových plodů, kávové a čajové zbytky, zbytky pečiva, skořápky z vajíček a ořechů, novinový papír, lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, podestýlka domácích býložravých zvířat, zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

Ze zahrady tj. posekaná tráva, listí, větvičky, plevele, zbytky ovoce, zeleniny, piliny, hobliny, kůra, popel ze dřeva, trus býložravých hospodářských zvířat, peří, chlupy, vlasy, stará zemina.

Do kompostéru nepatří: zbytky masa, prachové sáčky z vysavače, stolní oleje a tuky, popel z uhlí, aj.

Jak třídit doma?

Každý zájemce o projekt dostane zapůjčenou tzv. startovací sadu tj. koš a 100 kompostovatelných sáčků. Sáčky lze kompostovat i s bioodpadem, jelikož jsou vyrobeny z kompostovatelného plastu a z přírodních obnovitelných zdrojů. Základní výhodou těchto sáčků je jejich paropropustnost, tj. odvod vodní páry, čímž dochází k postupnému vysoušení bioodpadu a tím pádem snížení jeho hnití a zápachu. Sáček je vhodné umístit do nádoby, která odvětrávání umožní, tedy do koše na bioodpad, ve kterém sáček volně visí.

O našem projektu

Komunitní kompostování prostřednictvím mateřských center v Moravskoslezském kraji

Hlavním cílem projektu je pomocí komunitního kompostování přiblížit občanům Moravskoslezského kraje možnosti a důležitost separace biologicky rozložitelných odpadů z domácností (dále bioodpad), umožnit občanům ve vybraných lokalitách tento druh odpadu efektivně třídit a pomocí zapojení mateřských center zajistit možnost snadnějšího opakování projektu v dalších místech Moravskoslezského kraje, resp. České republiky.

Projekt je financován ze Státního fondu životního prostředí a Městského obvodu Ostrava-Poruba.

Komunitní kompostování u nás

Komunitní kompostování bylo zahájeno akcí pro veřejnost „Tři, dva, jedna KOMPOST!“ dne 22.6.2011, kdy se k nám přidali první zájemci o separaci biologického odpadu.

Kompost je umístěn na adrese: Sv. Čecha 170, 738 01 Frýdek-Místek.

Aktuální počet zapojených rodin je 7 tzn., že máme stále 8 volných míst.

Spolupracující organizace Eko-info centrum Ostrava, www.eico.cz.

Rady a tipy pro kompostování v praxi


 

 

SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.WORDS AREN´T IMPORTANT II.

Projekt Slova nejsou důležitá - Words aren´t important je pilotním projektemv oblasti rozvoje multikulturního prostředí v regionu Ostravska. Cílem projektu je integracerodin cizinců do regionálních komunit mateřských center, kde budou v kontaktus českými rodinami.Cílovou skupinou jsou rodiče pečující o děti od 0 do 6 let z českéhoi zahraničního kulturního prostředí. S tím souvisí posílení občanské společnostina regionální úrovni Ostravska.

KONKRÉTNÍ CÍLE:-Připravit komunity mateřských center na příchod zahraničních rodin a na kontakt s nimi-zvýšení povědomí o cizí kultuře u obou cílových skupin (cizinců i Čechů)-zprostředkovat kontakty mezi cizinci a Čechy v rámci aktivit jednotlivých mateřských center-odstranit sociální izolace rodin přistěhovalců-uspokojit potřeby sociálního kontaktu dětí cizinců s vrstevníky

V projektu "Slova nejsou důležitá II." byl Klub maminek Broučci zapojen od roku 2008 - 2010.

Spolupracovali jsme s dalšími 3 mateřskými centry ze Severní Moravy (Ostrava, Karviná, Bohumín).

Ve školním roce 2008-09 jsme pořádali jednorázové akce, na které jsme se snažili pozvat rodiny cizinců z Frýdku-Místku. Vždy byl připraven bohatý program pro děti a pro dospělé beseda na zajímavé téma (např. výchova dětí v cizích zemích apod.).

Ve školním roce 2009/10 probíhá kurz anglické konverzace, který je určen českým maminkám i cizinkám. Jeho součástí je seznámení s životem cizinek - samozřejmě v anglickém jazyce.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti


WORDS AREN´T IMPORTANT II.SLOVA NEJSOU DŮLEŽITÁ II.

Project Words aren´t important is the pilot project in the sphere of development of multi-cultural feld in the Ostrava region. The aim of the project is to integrate families of foreigners to the regional parental center, where they will be in contact with Czech families. The target groups are parents, which take care

CONCRETE AIMS :-prepare parental center for foreign families coming and contact with them-increasing of foreign cultural awareness by both target groups (foreigners and Czechs)-arrange contacts between foreigners and Czechs within the frame of activities of eachparental centre-arrange social contacts between foreigners and majority society members, abolish socialisolations of incomers´families-meet requirements of social contact of foreigners´chidren with equalsof their chidren from 0 to 6 years from Czech and foreign cultural area. It is connected with consolidationof civil society on Ostrava region level.

In the project "Words are not important II." Mothers Club Broučci was involved from 2008 - 2010.

We cooperated with 3 others parents centers from North Moravia (Ostrava, Karviná, Bohumín).

We organized single actions in School Year 2008/2009. We tried invite family of foreigners from Frýdek - Místek. Program was prepared for children and for parents was prepared lecture on intresting topic. Course of English conversation for Czech mothers also for foreigners is in school year 2009/2010.

Supported by a grant from Iceland, Lichteinstein and Norway through the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism intermediated by the Civil Society Development Foundation (NROS)

Líbí se vám tato stránka? Najdete nás i na Facebooku!